Aktivizohet rrjeti KREN në shkolla fillore dhe të mesme në Kosovë!
Ministria e Ekonomisë përmes Rrjetit Kosovar për Hulumtim dhe Edukim, vazhdon realizimin e misionit të dixhitalizimit të institucioneve arsimore dhe hulumtuese në Kosovë.
Gjatë këtij muaji, KREN ka filluar me fazën e parë të aktivizimit të rrjetit në 40 shkolla fillore dhe të mesme, të shpërndara në gjashtë komuna. Tani këto shkolla kanë mbulim të plotë Wi-Fi të teknologjisë së fundit WI-FI 6 në gjitha klasat mësimore dhe ambientet tjera shkollore.
Gjatë muajve të ardhshëm, do të vazhdohet me zgjerimin e rrjetit edhe në 62 shkolla të tjera në 9 komuna të ndryshme, me synimin kryesor që t’i ofrohet mbulim i plotë me infrastrukturë moderne telekomunikuese të gjitha shkollave në vend.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts