Rrjeti wi-fi për shkolla fillore dhe të mesme

Nga viti 2019, në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë është duke u implementuar Projekti për Ekonominë Dixhitale të Kosovës (KODE), i mbështetur nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA), administruar nga Banka Botërore. Pjesë e aktiviteteve ka qenë edhe themelimi i Rrjetit Kosovar për Hulumtim dhe Edukim të Kosovës (KREN). Të gjitha aktivitetet, investimet, infrastruktura komunikuese harduerike dhe softuerike e KREN-it i janë kushtuar nevojave të Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL), përfshirë ato publike dhe private.

Ndër arritjet e deritanishme është infrastruktura komunikuese e krijuar me sukses përmes së cilës të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë, publike dhe private, janë të lidhura përmes rrjetit të dedikuar me kapacitet të mjaftueshëm dhe të zgjerueshëm sipas kërkesave dhe nevojave në teren.

Ministria e Ekonomisë përmes projektit KODE/KREN, vazhdon realizimin e misionit të tyre me aktivitetet tjera për të forcuar dixhitalizimin në institucionet arsimore dhe kërkimore.

Është duke u zhvilluar faza fillestare e këtij projekti (Janar 2023 – Maj 2024), ku synon te zgjeroj rrjetin KREN dhe të instalojë rrjetin Wi-Fi në 200 shkolla që kanë pasur prioritetin më të lartë. Përzgjedhja e këtyre shkollave është realizuar në bashkëpunim të ngushtë me departamentet komunale për arsim.

Synimi përfundimtar është që shkollat e përzgjedhura të kenë rrjetin komunikues me kapacitet të dedikuar për lidhje të internetit dhe të ofrojnë mbulim të plotë wi-fi në klasat mësimore dhe zona të tjera arsimore. Menaxhimi i të gjitha pajisjeve të rrjetit të secilës shkollë do të realizohet nga Qendra Operative e Rrjetit KREN.

Pas përfundimit të fazës së parë me 200 shkolla, do të vazhdojë zgjerimi i rrjetit me shkolla tjera, me synimin kryesor që të ofrohet mbulimi i plotë i të gjitha shkollave në Kosovë me infrastrukturë moderne.

Në vazhdim gjeni hartën interaktive dhe analizën që përmban informacione të sakta për numrin e nxënësve, mësuesve dhe klasave për secilën shkollë.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts