Me datën 15 Shtator, u mbajtë një takim në Universitetin e Prizrenit ‘’Ukshin Hoti’’ ndërmjet përfaqësuesve të KREN-it, dhe përfaqësuesve të Universitetit të Prizrenit, rektorit Prof.Asocc.Dr. Samedin Krabaj, zëvendëse Dekanës Prof.Ass.Dr. Zirije Hasanin dhe prorektores për mësimdhënie, çështje të studentëve dhe kërkimeve shkencore, Prof.Asoc.Dr. Albana Plakiqi Milaimi.
Qëllimi i takimit ka qenë koordinimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të mëtutjeshme.
Strategjia për trajnimin e trajnerëve për platformën LMS, me fokusin në MOODLE, ishte ndër pikat kyqe të diskutimit.
Zhvillimi i strategjisë në fjalë po realizohet me përkahjen financiare të GIZ-it dhe është në zhvillim e sipër. Një nga aktivitetet që do të realizohet javën e fundit në Shtator 2022 është punëtoria , ku do të diskutohet për nevojat e veçanta që kanë universitetet në Kosovë, për të përmirësuar menaxhimin e përmbajtjes dixhitale të mësimit.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts