Qëllimi i pyetësorit

KREN, që të vazhdoj me sukses realizimin e aktiviteteve që janë në përputhje me nevojat e stafit të IT-së, profesorëve / asistenëve dhe studentëve, është e nevojshme të di situatën reale dhe nevojat por edhe rekomandimet dhe kritikat nga Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL), me synimin që të përmirësojmë cilësinë e shërbimeve që KREN ofron për IAL-ët.
Më poshtë gjeni një pyetësor me të cilin KREN do të mund të kuptojë më mirë situatën aktuale të IAL-ve në përdorimin e platformave / aplikacioneve LMS dhe sherbimet tjera të KREN.

  • Plotësomi i formës zgjatë rreth 2 minuta.
  • Pothuajse të gjitha fushat janë të nevojshme.
  • Pyetësori është i hapur deri më 03 shkurt 2023.
2023-01-KREN Services - survay

Section

Pozicioni juaj në universitet / kolegj
A jeni të njoftuar lidhur me KREN dhe sherbimet e saja?
Notoni sa i përdorni këto aplikacione si më poshtë:
A dëshironi të trajnoheni / merrni pjesë në sesione informative për njërën nga këto platforma, nëse po, cilën / cilat?
Cilat nga këto shërbime të KREN-it po i përdorni?
Cilat nga këto shërbime të KREN-it keni nevojë t'i përdorni?