Përmes diskutimeve të thella dhe këndvështrimeve të ekspertëve, kjo konferencë synon të frymëzojë një të ardhme më të lidhur dhe inovative për arsimin.
Pjesëmarrësit mund të presin që të fitojnë njohuri të reja mbi avancimet më të fundit në teknologjinë e arsimit dhe se si mund të përdoren për të përmirësuar rezultatet e mësimdhënies dhe të mësuarit.
Diskutimet e konferencës gjithashtu do të lehtësojnë mundësitë e rrjetëzimit dhe do të inkurajojnë bashkëpunimin midis pjesëmarrësve, duke çuar potencialisht në partneritete dhe iniciativa të reja që nxisin përparimin në këtë fushë.
16 MAJ 2023
Through insightful discussions and expert perspectives, this conference aims to inspire a more connected and innovative future for education.
Attendees can expect to gain new insights and knowledge on the latest advancements in education technology, and how they can be leveraged to improve teaching and learning outcomes.
The conference discussions will also facilitate networking opportunities and encourage collaboration between attendees, potentially leading to new partnerships and initiatives that drive progress in the field.
16th of MAY 2023

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts