ADDRESS

Ministry of Economy
“Mother Theresa” street, no. 36,
10000, Pristina – Kosovo

KREN – Kosovo Research and Education Network
“Uke Bytyqi”, Prizren 20000