Konferenca e Përdoruesve të KREN këtë vit do të organizohet për herë të parë në formë që të ofrojë një platformë diskutimi dhe rrjetëzimi për përdoruesit e KREN dhe komunitetin për hulumtim dhe edukim në Kosovë.

Kjo konferencë i kushtohet eksplorimit të avancimeve më të fundit të teknologjisë në edukim dhe ndikimin e tyre në mësimdhënie dhe mësim.

Gjatë gjithë ditës, ekspertë nga fusha të ndryshme do të diskutojnë një sërë temash duke përfshirë rolin e KREN në avancimin e përdorimit të veglave digjitale në edukim, menaxhimin dhe zbatimin e e-mësimit, teknologjinë e avancuar në edukim dhe përdorimin e teknologjisë për të lehtësuar kalimin nga arsimi në biznes.
The KREN Users’ Conference this year will be held for the first time with the aim to provide a discussion and networking platform for KREN users and the research and education community in Kosova.

This conference is dedicated to exploring the advanced technology in education and their impact on teaching and learning.

Throughout the day, experts from various fields will discuss topics including KREN’s role in advancing the use of digital tools in education, management and implementation of e-learning, advanced technology in education and the use of technology to facilitate the transition from education to business.
May be a graphic of text that says 'KREN USERS CONFERENCE TEKNOLOGJIAE AVANCUAR NẺ EDUKIM Zbuloni zhvillimet mẽ të fundit në perdorimin e teknologjise në edukim! Mesoni per mesimin elektronik, teknologjinë avancuar në edukim dhe rolin teknologji në lehtesimin e tranzicionit nga edukimi nẽ biznes. 16 MAJ 2023 K DE KREN THE WORLD BANK 口证司'
See Insights and Ads
Boost post
All reactions:

13

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent posts