Konferenca e Parë e Përdoruesve të Rrjetit Kosovar për Hulumtim dhe Edukim (KREN), do të mbahet më 16 maj 2023, në bashkëpunim me Universiteti i Prishtinës.
Kjo konferencë synon të zgjojë diskutime dhe pyetje rreth nevojës për Avancimin e Arsimit Dixhital në Kosovë dhe të ofrojë përgjigje përmes pjesëmarrësve profesional me njohuri në fushën e edukimit, hulumtimit dhe teknologjisë.
The First Users Conference of the Kosova Research and Education Network (KREN) will take place on May 16, 2023, in cooperation with the University of Prishtina.
This conference aims to raise discussions and questions about the Advancing Digital Education in Kosova and provide answers through professional speakers with knowledge in the field of education, research and technology.